వ్యాసాలు

ABC vs BSV హాష్ వార్ (పార్ట్ I) - మనకు హాష్ ఓటు ఎందుకు అవసరం అనువాదం వీబో ఆర్టికల్ మూలం: 《【天下 , 当 为 (谈 谈 హాష్ ఓటు పార్ట్ 0: బిట్‌కాయిన్‌ను ఎప్పుడు ఫోర్క్ చేయాలి?
పోస్ట్ చేయబడింది 21-11-2019